Esperanto a umělé jazyky

Umělými jazyky se zabývala celá řada lidí a vzniklo tedy již mnoho různých jazyků, z nichž málokterý se prosadil. Jazyk, který se proslavil nejvíce je Esperanto, ale ani tento jazyk neobstál v boji s angličtinou a nestal se univerzálním jazykem.

O vytvoření neutrálního mezinárodního jazyka se pokoušel už Jan Amos Komenský a touto myšlenkou se zaobíral v díle Via lucis roku 1642. Johann Martin Schleyer vytvořil volapük, ten má ale zcela novou slovní zásobu, je obtížně zapamatovatelný a v praxi tudíž nepoužitelný. Dále jmenujme například umělé jazyky ido, nova (lingvo), novial, okcidental, IALA (international auxilirary lingvistic association). Výsledkem snah o vytvoření umělých jazyků jsou i dva všeslovanské jazyky slovio a slovo, jež by měly být srozumitelné všem Slovanům.

Od svých 15 let (od roku 1874) pracoval na mezinárodním neutrálním jazyku, který nejprve nazýval „lingwe uniwersala“, též polský lékař židovského původu Ludvík Lazar Zamenhof. Po desítkách let jeho snah získal tento jazyk vskutku vybroušenou podobu a také dosud užívaný název esperanto (tj. >jazyk< mající naději). Základ esperanta tvoří slovní zásoba, kmeny, předpony, přípony a jiné jazykové jevy především z evropských jazyků, které jsou obecně srozumitelné a velice snadno zapamatovatelné.

Ve své době dosáhlo esperanto značného ohlasu, obdivu a rychlého vzestupu. Je nejpoužívanějším umělým jazykem na světě. Je do něj přeloženo obrovské množství literatury, knih a publikací, nechybí ani celá Bible. Esperanto má obrovskou vyjadřovací schopnost, nejsou v něm výjimky, má mnoho logických slovních časů a díky možnosti odvozování má i velkou slovní zásobu. Nemá homonyma ani synonyma, má jednotný ustálený přízvuk (jako v češtině), sdělení jsou jednoznačná.

Gramatika esperanta je logická a snadno zapamatovatelná, například všechna podstatná jména končí na -o, jejich množná čísla na -oj, před nimi vždy stojí přídavná jména končící na -a (v množném čísle na -aj), neurčitek končí vždy na -i a tak dále, včetně odvozování či systému slovních časů. Jednotná je též abeceda esperanta – alfabeto, obsahující tato písmena (v závorkách jsou písmena neesperantská):

I i (Y y), E e, A a, O o, U u m, M m, N n, R r, L l, J j, P p, B b, T t, D d, K k, G g, C c (Dz dz),  ,  , F f, V v (W w), S s, Z z, \ ], 4 5, $ %, H h (Q q, X x).

Esperantisté se snaží prosadit, aby se lidé vedle svého mateřského jazyka učili esperanto k mezinárodní komunikaci. Zatím však tato idea ustupuje zájmům větších států a jejich národním jazykům v čele s angličtinou, ruštinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou, ale třeba i čínštinou. Esperanto lze použít i ke cvičení logiky, na níž je postaveno.

Zamenhof sepsal brožuru Hilelismo, ve které uvádí jednotné a sjednocující prvky ze všech náboženství, později své dílo nazýval Homanarismo. Celý život se snažil o prosazení celosvětového míru, kandidaturu na Nobelovu cenu za mír rázně odmítl. Myslím, že by mu však právem náležela.

Literatura

· AASGAARD, B. C. Parsing of Esperanto. Oslo, Norsko, 2006. Disertační práce. University of Oslo

· EKŠTEIN, Kamil a ANDRŠ, David. Esperanto jako meta-jazyk analýzy přirozené řeči. Věstník Laboratoř inteligentních komunikačních systémů: Katedra informatiky a výpočetní techniky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, 2007(1), 5

· HOVORKOVÁ, Kateřina. Čeští esperantisté. Plzeň, 2011. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Vedoucí práce PhDr. Stanislav HOLUBEC, Ph.D.

· CHRDLE, Petr a CHRDLOVÁ, Stanislava. Esperantem za tři měsíce. Vyd. 3. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2006. ISBN 80-85853-84-1

· MALOVEC, Miroslav a [ANTAlPAROLO DE GERALDO MATTOS]. Gramatiko de esperanto. [2a eldono plilarigita]. Dobřichovice (Praha): KAVA-PECH, 2000. ISBN 978-80-85853-47-6

· MARČEK, Stano. Esperanto přímou metodou. Ilustrace Linda Marčeková. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2010. ISBN 978-80-87169-18-6

Autor: Martin Dokoupil
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .