Mám IQ 130, mohu do Mensy?

Odpověď na otázku není jednoznačná, protože pouhý údaj o hodnotě IQ není sám o sobě určující, ve světě totiž existuje řada testů IQ s různými výslednými stupnicemi.

Historie

Alfréd BinetPrvní moderní test inteligence vznikl roku 1905 a je spojen se jmény francouzského psychologa Alfréda Bineta (1857 – 1911) a jeho žáka Theodora Simona (1872 – 1961). Na jejich práci navázal Lewis M. Terman (1877 – 1956) ze Stanford University School of Education, který roku 1916 uvedl tzv. Stanford-Binetovu inteligenční škálu. Tato škála se stala mj. základem pro testy US Army (tzv. Army Alpha a Army Beta), sloužící ke kategorizaci odvedenců. Těmito testy (Army Beta byl určen pro negramotné) prošlo během 1. světové války 1,7 milionu odvedenců, podle výsledků byli zařazováni na vhodné armádní pozice. Stanford-Binetova škála byla postupem času několikrát revidována, nejnovější revize je označována jako Stanford-Binet 5.

Raymond B. CattellDalší řada stupnic je spojena se jménem Raymonda B. Cattella (1905 – 1998), v současnosti je používán test Cattell – revize III B, dále pak Cattell III A, označovaný jako CFIS – Culture Fair Intelligence Scales, který by měl minimalizovat vliv kultury či vzdělání na celkový výsledek testu.

David WechslerAmerický psycholog David Wechsler (1896 – 1981, původem z Rumunska) je autorem tzv. Wechsler-Bellevue Intelligence Scale (1939, název dle místa jeho působení – Bellevue Psychiatric Hospital). Tato škála byla roku 1955 přepracována pod názvem WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), vychází z ní rovněž WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children, 1949). Současná revize WAIS je označována jako WAIS-IV (2008). Účelem revizí testů (nejen WAIS) je mj. eliminace tzv. Flynnova efektu, tj. toho, že průměrná hodnota IQ v populaci neustále roste; nárůst je cca tři body za deset let.

IQ

Všechny výše uvedené škály mají společné to, že užívají tzv. normální rozdělení pravděpodobnosti pro popis rozložení IQ ve zkoumané populaci – stejně jako např. u tělesné výšky je část osob nižší, většina průměrná, další část nadprůměrná. Normální (či Gaussovo) rozdělení je znázorňováno Gaussovou křivkou a je charakterizováno dvěma parametry – střední hodnotou (μ, mean) a směrodatnou odchylkou (σ, standard deviation). Střední hodnota zhruba označuje nejčastější výskyt, průměrnou hodnotu, směrodatná odchylka pak udává zhruba to, jak jsou hodnoty soustředěny, rozptýleny kolem střední hodnoty – viz graf níže s křivkami pro dvě různé standardní odchylky σ = 15 a σ = 24.

Všechny výše uvedené škály také používají jako střední hodnotu (μ) číslo 100 (průměrná inteligence), odlišují se však právě velikostí směrodatné odchylky. Zatímco Wechslerova škála užívá hodnotu σ = 15, Stanford-Binet a CFIS hodnotu σ = 16, (Stanford-Binet 5 už ale pracuje s odchylkou σ = 15), stupnice Cattell III B pak σ = 24.

Normalni rozdeleni

Přepočet mezi stupnicemi je možno provést přes tzv. percentil. Percentil např. 0,98 (= 98 %) při testování IQ znamená, že testovaný má vyšší hodnotu IQ než 98 % populace. Vycházíme z toho, že Gaussova křivka je normovaná (obsah plochy pod křivkou = 1), hledáme pak takovou hodnotu na ose x, aby velikost plochy ohraničené osou x, Gaussovou křivkou a rovnoběžkou s osou y v daném bodě byla právě 0,98. Pomocí např. MS Excelu a jeho funkce NORMDIST lze vytvořit např. následující převodní tabulku.

Z tabulky zjistíme, že ona dvě procenta, potřebná pro členství v Mense, odpovídají při standardní odchylce 15 hodnotě 130, při odchylce 16 pak 132 a při odchylce 24 hodnotě 148. Můžeme se tedy vrátit k úvodní otázce a odpovědět, že při testu se směrodatnou odchylkou 15 ano, při testu s vyšší odchylkou nikoliv.

  σ = 15      Percentil  (%)         σ = 16     σ = 24
 120 91,417 121132 
 125 95,546 127140 
 130 97,901 132148 
 135 99,104 137156 
 140 99,654 143164 
 145 99,879 148172 
 150 99,962 153180 

Mensa a různé stupnice IQ

Mensa US uznává pro vstup předchozí výsledky celé řady testů (cca 200, mezi nimi všechny výše uvedené), vlastní vstupní test (MAT – Mensa Admissions Test) pak užívá stejně jako Stanford-Binet odchylku 16 s hranicí pro vstup 132.

Cattell III B s odchylkou 24 je spolu s CFIS (16) užíván např. ve Velké Británii.

Německo používá stejně jako např. Rakousko, ČR a Chorvatsko odchylku 15.

Poznámka k testování IQ v USA

V současné době musí všechny děti navštěvující základní nebo střední školu v USA procházet povinným testem studijních předpokladů přibližně každé dva roky (ve své podstatě se jedná o převlečený IQ test, avšak o inteligenci se nemluví z důvodu politické korektnosti – některé skupiny obyvatel mívají z různých důvodů v testech horší výsledky), testování je podkladem pro zařazení dětí do speciálních programů. Konkrétní formu testu si ve většině případů určují jednotlivé státy nebo dokonce školní okrsky, a tak se používá skutečně velké množství různých testů. Studenti, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na vysoké škole, musí absolvovat některý z celostátních testů administrovaných soukromými firmami (opět se jedná o testy zaměřené na studijní předpoklady a případně elementární znalosti). Ač se nejedná přímo o testy inteligence, ve všech případech je testovanému sděleno, v jakém percentilu se nachází jeho výsledek v poměru ke ostatním, a s touto informací potom může požádat o vstup do Mensy. 

Pokud máte zájem zjistit výši svého IQ, přihlaste se na testování IQ pořádané spolčeností Mensa. Společnost Mensa provádí testování prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu jehož výsledek se můžete dozvědět v několika stupnicích.

Autor: Petr Mazal
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .