Rovná dávka – postup

Rovná dávka – postup

  Výchozí stav 2006 K 1. 1. 2008 Konečný stav Poznámka
(1) DPH 19 % základní
5 % snížená
15 % 15 % je možné, že bude třeba až 18 % - v tom případě by se DPH zvýšila a zároveň na stejnou sazbu nastavily DPPO a DPFO
(2) DPPO 24 % 15 % 15 % doporučení: daň nesnižovat najednou, ale nejdříve na 20 %
(3) DPFO 15, 20, 25, 32 % 15 % 15 % doporučení: nejdříve přejít na 2 daňová pásma se sazbou 15 a 20 %
(4) limity daňových pásem v tis. Kč měsíčně 9,1; 18,2; 27,6 nejsou nejsou budou-li zpočátku 2 pásma, tak 15
(5) nezdanitelné minimum v Kč měsíčně 3.170 16.600 odpočet nebo doplatek k příjmu odvíjející se od rozdílu výše rovné dávky a 15-ti procentního zdanění nebo rovná dávka ve výši ž.m. jednotlivce (2.500) a žádný odpočet    
(6) odpisy počet let v odpisových skupinách 1 - 6 3, 4, 10, 20, 30, 50 2, 3, 6, 12, 20, 30 žádné možno odepisovat dobrovolně
(7) hranice pro odpisy 40.000 60.000 100.000 hranice pro dobrovolné odepisování
(8) daňové úlevy
úroky hyp. a stav. úvěry (§15)
300.000 Kč ročně max. 0 nejsou pro osoby, které zůstanou ve starém systému zůstanou i odpočty
(9) penz. přip. živ. poj. (§15) 12.000 (nad 6 tis) 12.000 ročně 0   dtto
(10) studenti
(§15)
11.400 Kč ročně 0   viz dávky na dítě (22)
(11) invalidi (§15) 7.140 - 50.040 ročně 0   viz sociální dotace (24)
(12) osvobození a výjimky nepřehledné žádné nejsou  
(13) benefity zaměstnanců - " - 5 % objemu mezd max. možno doplnit + 5 % ze zisku vyšší pouze ze zisku po zdanění
(14) zdanitelné příjmy DPFO nepřehledné, výjimky, osvobození všechny kromě benefitů viz (13)    
(15) odvody soc. obecně 34 % včetně nemocenského poj. pouze z některých příjmů všechny příjmy za práci
limit 5x prům. mzda
zákl. sazba 34 %
(28 % důch. + 6 % sociální)
limit 3x prům. mzda
zákl. sazba 21 %
(13 % důch. + 8 % soc.)
důch. = 10 star. + 2 inv. + 1 pozůstalostní
 
(16) OSVČ vym. základ je 50 % příjmu minus výdaje, min. 1/4 prům. mzdy, sazba 29,6 % + dobr. nemocenské poj. minimum ze 40 % prům. mzdy vym. základ a způsob výpočtu stejný jako u zaměstnanců a zaměstnavatelů mizením odpisů mizí důvod nižšího vym. základu
(17) nemocenská 4,4 % ČSSZ zam. povinně, bez limitu rovná dávka
dobr. přip. do 40 % vym. základu u zdr. pojišťoven zákl. sazba 0 %, max. přip. 2,4 %
totéž  
(18) důchody starobní 28 % důch. pojištění celkem, z toho 21 % starobní důchody průběžný systém prodlužování důch. věku na 65 let, omezení náhr. dob, předč. důch. minus 0,5 % za 1 měsíc snížení sazeb o 12,5 - 0,5 % b. (od nejstarších) deponovaný důchod + úspory paušální důchod rovná dávka + každý co si naspořil základní sazba 10 % slevy z pojistného pro rodiče dětí a zaměstnavatele invalidů a rodičů s malými dětmi
(19) důchody invalidní cca 4,5 % zrušit možnost výběru star. - inv.: vždy starobní převod na zdr. pojišťovny povinné pojištění plné invalidity a dobrovolné částečné invalidity   současně přip. starobního kapitálového spoření řešit invalidy z mládí zvlášť konečná sazba cca 2 % dříve přiznané inv. důch. se budou vyplácet nadále z průběžného systému
(20) důchody vdovské cca 2 % zvýšit hranici pro ženy jako pro muže zavést paušál ve výši rovné dávky + zvyšovat věk nároku + zkracovat ochr. lhůtu až zrušit souběh s jiným důchodem pouze rodič s dítětem do 15 let (do 18 let s postiženým dítětem) konečná sazba: 0,5 % dříve přiznané důchody doplatit z průběžného systému
(21) důchody sirotčía děti v pěstounské péči cca 0,5 % zavést paušál - ž.m. za každého zemřelého rodičežijící rodiče dětí v pěst. péči - každý platí min. ž.m. dítěte konečná sazba 0,5 % nutno zajistit vymáhání výživného
(22) dávky na dítě - přídavky, odč. položka, soc. příplatek přídavky zákl., zvýšené (1,8 až 3násobek ž.m.), snížené (do 1,1 ž.m.) odč. 500 Kč z daně zvýšit odečet z daně na 40 - 50 % ž.m. dítěte   zrušit přídavky a soc. příplatek   nad 18 let rovná dávka zvýšit odečet z daně na 40 - 50 % ž.m. dítěte zrušit přídavky a soc. příplateknad 18 let rovná dávka   oboustranný sirotek nebo opuštěné dítě budou mít 2 x ž.m. + dávku
(23) rovná dávka neexistuje dávka ve výši živ. min. jednotlivce (odhad 2008 2.500 Kč) každý nad 18 let totéž je třeba zvážit, jestli vyplácet i osobám s příjmem nad limit pro placení pojistného
(24) sociální dotace dotace ze státního, krajských a obecních rozpočtů na instituce, granty a příspěvky institucím a organizacím od MPSV a další stanovit stupně bezmocnosti (5) a potřebný příspěvek (možnost: 1/2 příspěvku nároková, 1/2 testovaná dávka, uplatnit vyž. povinnost členů rodiny) vyplácet přímo postiženým (starým atd.) - platit za služby, které si vyberou, včetně domácí péče platby budou příjmem pečovatele nebo ústavu žádné dotace z veřejných rozpočtů, pouze příspěvek na bezmocnostpříspěvek na péči jako sociální dávku zrušit kontrolu bude provádět odbor soc. péče pověřeného úřadu   pečující osoba musí mít kvalifikaci, při domácí péči podle potřeby kurs, školení, zkoušku
(25) nezaměstnanost státní politika zaměstnanosti, úřady práce, rekvalifikace, příspěvky na vznik prac. míst atd.   rovná dávka, jinak nic rovná dávka, místo úřadů práce normální agentury, systém celoživotního vzdělávání u dobrovolného vstupu do systému (nad 50 let) zůstane podpora, bude se snižovat
(26) zaměstnanost - zákoník práce,ženy s dětmi   na dobu určitou bez omezení, výpověď bez udání důvodu komukoli kromě těhotných, Švarc systém bez omezení, přísné sankce za práci načerno především pro zaměstnavatele   omezit až zrušit tzv. ochranu ohrožených skupin - žen, invalidů (jediným důsledkem je, že jsou nezaměstnatelní)
(27) nájemné regulace, dvojí ceny, protiústavní stav
příspěvek na bydlení
deregulace cenová, deregulace právní, APN po dobu deregulace (+ max. dva roky), příspěvek na bydlení totéž zrušit příspěvek na bydlení a APN,svobodný trh s byty soc. bydlení v obecních bytech ochrana soc. ohrožených - staří, invalidé, rodiny s dětmi viz sociální péče (28)
(28) systém sociální péče (dávky soc. potřebnosti) 1. dorovnání do ž.m. rodiny 2. individuální adresné dávky   vyplácejí obecní úřady 1. dorovnání do ž.m. rodiny pokud všichni dospělí členové pracují, studují, jsou v důchodu, invalidní, pečují o dítě
2. dorovnání do ex. min. ostatní rodiny3. individuální adresné dávky skutečně potřebným
totéž dávky jsou hlavně na bydlení, léky, potřeby dětí - pro invalidní, staré a bezmocnéobec obvykle ví, kdo je skutečně potřebný
(29) byty - výstavba přísp. na stav. spoření, dotace obcím, dotace hyp. úvěrů, novomanželské půjčky, podpora družstevní výstavby, daňové odpočty přímá podpora 100.000/první bydlení, přidat na 2 a více dětí a na byty zvl. určení nebo pouze podpora hyp. úvěru a stavebního spoření na bydlení   všechno ostatní zrušit žádná podpora staré programy doběhnou    
(30) byty - rekonstrukce dotace MMR, dotace Fond, stav. spoření dotace celkem (na oboje) cca 30 mld. přímá podpora 50.000 vždy jen jednou, po předem stanovenou dobu (nebo zrušit) žádná podpora staré programy doběhnou
(31) darovací daň různé sazby,osvobození na "prospěšnou" činnost nejbližší rodina: nedanit, ostatní rovnou daň z příjmu, žádné osvobozenívýjimka: nadace není pokud je dar určen na prospěšnou činnost, pak jde o příjem, který se použije - jsou k němu stejné výdaje, není třeba osvobozovat od daně
(32) dědická daň dtto, nejbližší jsou osvobozeni dtto není  
(33) daň z převodu nemovitosti 3 % zrušit není daň z příjmu, pokud je nemovitost v obch. majetku, příp. i majetku fyz. osob, pokud prodejní cena převyšuje nabývací cenu? - k diskusi
(34) silniční daň platí podnikatelé - fyz. i právnické osoby zrušit na osobní automobily zařadit do celkové konstrukce poplatků za používání silnic pro užitkové automobily zrušenou daň na osobní auta promítnout do ceny pohonných hmot (spotřební daň)
(35) zdr. pojištění 13,5 % OSVČ z 50 %, nejméně z 1/2 prům. mzdy OSVČ ze 40 % prům. mzdy minimálně
10 Kč za balení léku, nehradit ze zdr. pojištění stravu
zrušit VZP
ostatní podle reformy zdravotnictví
10 Kč za balení léku nepřinese žádnou administrativu (prostě bude na každý lék o 10 Kč vyšší spoluúčast)
(36) závěr zjednodušovat a zjednodušovat život podnikatelům
chránit skutečně bezmocné
pomáhat rodinám s dětmi
likvidovat úředníky a úřady - ne fyzicky :)

Co bude v sociální oblasti u státu (obcí):

1. Rovná dávka ve výši životního minima jednotlivce formou odpočtu z daně (negativní daň), u osob bez příjmu proplácejí FÚ.
2. Sociální pomoc (dorovnání do životního nebo existenčního minima a pomoc v mimořádných případech). Poskytují pověřené obecní úřady.
3. Příspěvek na bezmocnost podle stupně bezmocnosti (neboli podle toho, jak nákladná pomoc je potřeba). Proplácejí pověřené obecní úřady.
4. Platy pro pěstouny. Proplácejí pověřené obecní úřady.
5. Rodičovský příspěvek. Proplácejí pověřené obecní úřady.

Co bude v oblasti bydlení u státu:

1. Přímá podpora nové výstavby a rekonstrukcí (po určitou dobu).
2. Podpora stavebního spoření (pouze na bydlení).

Co bude mimo rozpočty:

1. Penzijní připojištění (v libovolné formě).
2. Invalidní pojištění povinné (u zdravotních pojišťoven).
3. Nemocenské pojištění dobrovolné (u zdravotních pojišťoven).
4. Pozůstalostní pojištění dobrovolné (u životních pojišťoven).


Co zmizí:

Instituce, úředníci - úřady práce včetně nově přemístěných odborů vyplácejících dávky státní sociální podpory, části krajských atd. úřadů, vyplácející dávky, část České správy sociálního zabezpečení (mimo důchodového), většinová část okresních správ sociálního zabezpečení (budou stačit krajské), velká část MPSV, část MMR (nejlépe celé :)), Fond rozvoje bydlení, část FÚ, vybírající daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti, Všeobecná zdravotní pojišťovna ...

Dávky, dotace - dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče (nahrazeny platem)), dotace obcím na výstavbu bytů, dotace na rekonstrukce, dotace bytovým družstvům, novomanželské půjčky, dotace všem typům ústavů sociální péče (domovy důchodců, DPS, sociální ústavy, stacionáře, organizace atd.), vypočítávání a proplácení nemocenské u zaměstnavatelů. Po skončení deregulace nájemného také příspěvek na bydlení a APN.

Co přibude:

Zdravotní pojišťovny se budou muset rozšířit, protože jim přibude invalidní a nemocenské pojištění - tedy výplata dávek, posudky, kontrola. (A taky klienti VZP, jestli se to podaří.)
Pověřené obecní úřady budou vyplácet dávky na bezmocnost, dávky pro pěstouny a rodičovský příspěvek. Možné je vyplácení dávek pro pěstouny a dávek na bezmocnost přes krajské úřady (financují se tak i instituce, rovněž formou normativu na dítě nebo klienta).

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2022 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 2/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .