Čestné uznání Mensy 2015

Právě probíhá šestý ročník udělování Čestného uznání Mensy České republiky – ocenění osobností, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos nebo šíření dobrého jména České republiky ve světě.

Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. – český vědec a chemik, kandidát na Nobelovu cenu za medicínu. Zasloužil se o objev zatím nejúčinnějších antivirotik, která jsou nadějí například pro nemocné AIDS nebo hepatitidou B. Je považován za nejvýznamnějšího českého vědce 20. století.


PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. – česká socioložka a publicistka; za svůj přínos pro integraci Evropy obdržela ocenění Žena Evropy, je držitelkou Medaile za zásluhy I. stupně a Plakety Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v České republice.


RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. – ředitel společnosti Scio, zakladatel první soukromé školy v ČR PORG. V roce 1995 založil společnost Scio, která se zabývá hodnocením výsledků vzdělávání a její zkoušky využívá v přijímacím řízení více než 60 fakult veřejných vysokých škol v ČR, na Slovensku i jinde. Nominovaný je za přínos v oblasti vzdělávání. Píše a přednáší o trendech ve vzdělávání a v současné době připravuje založení progresivní základní školy.

Josef Veselý – rozhlasový autor, publicista, moderátor, redaktor. Je autorem rozhlasového cyklu Toulky českou minulostí, který je vysílán od roku 1995 a řadí se k nejúspěšnějším pořadům Českého rozhlasu. V srpnu 2014 byl odvysílán tisící díl.


Ing. Miroslav Zikmund – český cestovatel a spisovatel. Spolu s Jiřím Hanzelkou objížděli svět, na cestách nás prezentovali a své cesty nádherně zpracovali. I po letech jsou jejich knihy, filmy, ale i besedy stále jedinečným zážitkem, který obohatí každého návštěvníka.


Stejně jako v minulých ročnících se v nominacích sešlo velké množství významných jmen z vědeckých kruhů, kultury, umění a společenského života. Ráda předkládám výběr dalších nominovaných (z prostorových důvodů není možné uveřejnit všechny nominace).

Dr. Jiří Březina, CSc. – význačný německý vědec českého původu, profesor geologie (se zaměřením na sedimentologii) a vynálezce, zakladatel granometrie. Je vynálezcem dvou sedimentačních přístrojů využívajících jím definovanou univerzální sedimentační rovnici, která propojila oblasti Stokesova a Newtonova zákona. Využít je lze například pro určení ropných nalezišť bez nákladných vrtů a v mnoha dalších oborech – geologii, oceánografii, astronomii, ekologii, mechanickém a chemickém inženýrství i v kontrole kvality.

Doc. PhDr. Věra Pokorná – psycholožka, pedagožka, propagátorka Feuersteinova instrumentálního obohacování, autorka řady významných publikací. Hlavním přínosem doc. Věry Pokorné ke kognitivnímu rozvoji v ČR je, že od 90. let propaguje jednu ze světově nejvýznamnějších teorií kognitivní podpory – dílo prof. Reuvena Feuersteina. Učila se přímo u prof. Feuersteina v institutu ICELP v Jeruzalémě, stala se první lektorkou této metody v ČR, formovala řadu odborníků, přeložila do češtiny významné publikace R. Feuersteina a metodické materiály, zasadila se o propagaci této metody v ČR. Založila s tímto cílem sdružení Cogito, zasadila se mj. o udělení čestného doktorátu prof. Feuersteinovi na UK v Praze. Dosud je v oblasti podpory kognitivního rozvoje velmi aktivní.

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. – odbornice na poruchy učení, prezidentka České společnosti Dyslexie, nominovaná za přínos v oblasti speciálně pedagogických věd.

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – zástupkyně přednosty Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a zakladatelka RS centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Prevalence roztroušené sklerózy (RS) u nás činí více než 170 případů na sto tisíc obyvatel. Incidence není známa, ale stejně jako u ostatních autoimunitních onemocnění lehce vzrůstá, navzdory zlepšené a včasné diagnostice nemoci. Mnozí si pod pojmem skleróza představují zapomnětlivost. Slovo skleróza však znamená ztvrdnutí. Podstatou tohoto onemocnění je totiž zánět, který zanechá na mozku zatvrdlé jizvičky. Paní profesorka je autorkou řady odborných publikací.

Doc. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. – psycholog, lékař, matematik, kouč. Vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na FF UK, arteterapii na PedF JU a všeobecné lékařství na 3. LF UK. Na katedře psychologie FF UK přednáší metodologii psychologie, teorii psychodiagnostiky a psychometrii. Je autorem metody sociomapování, což je systém pro analýzu sociálních systémů za účelem jejich vizualizace a lepší orientace ve vzájemných vztazích a komunikačních sítích. Je důkazem toho, že je možné se na psychologii a medicínu dívat z pohledu exaktní vědy – matematiky, a velice inovativně se snaží tyto různé vědy propojovat a vidět nové souvislosti.

Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. – odborník na prostorovou akustiku, autor mnoha odborných publikací, člen řady českých a mezinárodních vědeckých společností, nositel zlaté medaile ČSAV za rozvoj fyziky a řady dalších vědeckých ocenění. Člen Mensy, který nominaci zaslal, zdůvodňuje: „Felixe Kolmera si lidé nesmírně váží pro jeho laskavost, moudrost, schopnost odpouštění a budování mezilidských vztahů. Vždycky říká, že slušné chování se vyplácí – v koncentráku, v totalitním režimu i v době svobody. Právě spojení jeho schopností a lidskosti je pro dnešní dobu zásadním poselstvím.“

Je autorem více než 200 publikací. Je členem řady českých i mezinárodních odborných institucí. V 90. letech se významně podílel na mezinárodním vyjednávání odškodnění obětí nacistického teroru. Je dlouholetým členem prezidia Mezinárodního osvětimského výboru. V roce 2013 dostal Cenu Paměti národa.

Ing. Karel Pacner – český publicista, žurnalista a spisovatel. Ve své publicistické činnosti se zaměřoval na popularizaci vědy (hlavně kosmonautiky), za což získal dvakrát cenu ČSAV. Je autorem řady knih.

Dalibor Balšínek – novinář, manažer, vydavatel a šéfredaktor Echo24.cz nominovaný za významný přínos pro šíření a zachování svobody projevu ducha a slova v České republice, protože bez svobody těchto projevů nemůže kvést ani inteligence.

Princ William Lobkowicz – americko-český podnikatel, nominovaný za obnovu tradic a přínos pro kulturu a vzdělanost českého národa. Člověk, který při každé příležitosti zachraňuje, zdůrazňuje a podporuje klíčové hodnoty českého národa a propaguje je po celém světě. Na zámku v Nelahozevsi plánuje vybudovat kulturní a edukační centrum, kam by se sjížděli osobnosti a studenti z celého světa.

Michal Viewegh – český spisovatel a publicista. Zdůvodnění nominace: „Ačkoliv nešíří vědecké články, nechrlí patenty, nevymetá konference, lidem také sděluje mnoho. Jeho knihy jsou poutavé a vždy určené širokému spektru čtenářů. Jsou oddychové i napínavé zároveň. Čtenáře obohacují o jiný pohled na svět. Filmy vzniklé na základě jeho knih jsou úspěšné doma i v zahraničí.“

Václav Fořtík – organizátor, editor a aktivista. Navrhovatel píše: „Navrhuji pana Fořtíka, protože mi přijde jako člověk se srdíčkem na pravém místě.“

Jiří Dědeček – písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel a autor četných rozhlasových a televizních pořadů a předseda PEN klubu. Členka Mensy, která nominaci zaslala, píše: „Jeho poetický a kreativní pohled na svět mi připadá velmi důležitý a inspirativní, někdy důležitější než technicky a konkrétně zaměřené pohledy jiných osobností. Jeho tvorba není jen poetická, ale je lidsky moudrá, jak se jistě mnozí z nás přesvědčili při poslechu jeho písní či četbě textů.“

Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. – teoretik vzdělávání, zakladatel oboru vzdělávací politika v České republice. Pracoval ve výzkumu i ve veřejné správě na národní i mezinárodní úrovni. Jako expert pracoval v mnoha zemích pro různé mezinárodní organizace (Světová banka, OECD, Evropská komise, Evropská vzdělávací nadace aj.). Má na svém kontě asi sto publikací.

Nominovali jste ještě další osobnosti, vzhledem k rozsahu tohoto textu však nelze uvést všechny. Další informace naleznete na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/. Děkuji vám za zájem a nominaci osobností. Též děkuji těm, kteří s realizací Čestného uznání pomáhají, jsou to Jiřinka Vlková, Lucie Peláková, Tomáš Kubeš a Čestmír Kalus.

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .