Mensa ČR udělila Čestné uznání prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc., FESC., FACC

Na základě hlasování mezi svými členy Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání kardiologovi prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc., FESC., FACC, mezinárodně uznávanému odborníkovi v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě Mensy ČR v Praze 11. 6. 2016.

Laureát ceny převzal z rukou předsedy Mensy ČR Mgr. Petra Mazala pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

K ocenění prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC, uvedl:
„Ocenění Mensy mne mile překvapilo a samozřejmě velmi potěšilo. Mensa je respektovanou organizací podporující rozvoj myšlení a intelektu a uznání získané hlasováním členů Mensy je pro mne poctou i závazkem do další práce – jak výzkumné, tak i pedagogické.“

Dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2016 byli (v abecedním pořadí):

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. – biolog, pedagog a spisovatel, je znám svou prací v oblasti parazitologie a zejména v oblasti evoluční sociologie a psychologie,
RNDr. Luboš Kohoutek, CSc. – český astronom světového významu, již jako aspirant Astronomického ústavu Akademie věd napsal se svým školitelem doc. Lubošem Perekem katalog planetárních mlhovin, který se stal nejvíce citovaným dílem české astronomie 20. století,
prof. MUDr. Tomáš Radil, DrSc. – vědec se specializací na výzkum mozku, posledních několik let se paralelně zabývá problematikou holocaustu a sociální psychologií podobných genocid,
PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. – český historik, publicista a spisovatel, autor populárních historických románů.

Diplomy převzali z rukou předsedy Mensy Mgr. Petra Mazala prof. Tomáš Radil a dr. Vlastimil Vondruška. Zbývající diplomy budou nominovaným osobnostem předané v náhradním termínu.

Dále bylo při valné hromadě jako náhradním termínu za rok 2015 předané ocenění udělené in memoriam vědci a chemikovi prof. Antonínu Holému. Grafický list převzala paní Ludmila Holá, která k ocenění uvedla: „Jménem rodiny mého manžela, prof. Antonína Holého, děkuji Mense České republiky za rozhodnutí udělit mu in memoriam Čestné uznání za rok 2015. Je sice krásné mít inteligenci a třeba i genialitu, ale bez soustavné, cílevědomé a poctivé práce zůstane tento duševní potenciál zmarněn,“ citovala paní Ludmila Holá životní krédo svého zesnulého manžela.
V náhradním termínu jsme předali rovněž diplom udělený prof. PhDr. Růženě Dostálové, CSc., filoložce, historičce, přední české odbornici na dějiny a kulturu Řecka a Byzance, který převzal pan Petr Dostál, syn prof. Dostálové.

Mensa je mezinárodní společenská organizace, která se snaží o využití inteligence ve prospěch lidské společnosti. Ve velké míře se věnuje aktivitám pro nadané děti, jejich učitele a rodiče, ale i aktivitám pro společnost obecně – jednou z těchto aktivit je Čestné uznání Mensy České republiky.
Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.
O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním.
V minulých letech Mensa České republiky udělila Čestné uznání českému vědci a chemikovi prof. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., dr. h. c. mult., přednímu odborníkovi v didaktice matematiky prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc., psychiatru MUDr. Karlu Nešporovi, CSc., neuropatologovi MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., a astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

Mgr. Petr Mazal
předseda Mensy ČR

tel. +420 737 329 360

Mgr. Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání

tel. +420 603 400 184Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC, je mezinárodně uznávaný odborník v oboru, který zásadním způsobem v celosvětovém rozsahu změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu.
Profesor Widimský patří mezi přední české kardiology a díky jeho práci se v Česku aplikace koronární angioplastiky u nemocných s akutním infarktem myokardu stala rutinní záležitostí ve všech kardiocentrech a všech krajích. Došlo tak k významnému snížení nemocniční úmrtnosti na tuto srdeční příhodu.
Od roku 2001 pracuje prof. Widimský jako přednosta III. interní – kardiologické kliniky a vedoucí lékař Kardiocentra 3. lékařské fakulty UK a FNKV a zároveň je proděkanem pro vědu a výzkum 3. LF UK.
V databázi PubMed je registrováno 308 jeho prací a dalších cca 200 publikoval v tuzemských odborných časopisech. V letech 2005–2015 byl předsedou Akreditační komise MZ ČR pro obor kardiologie. Působí v řadě mezinárodních společností a je národním koordinátorem pro ČR u několika mezinárodních výzkumných projektů. V letech 2004–2006 byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti a v letech 2006–2008 viceprezidentem Evropské kardiologické společnosti. Ve funkčním období 2011–2015 působil jako předseda České kardiologické společnosti, v období 2015–2019 je jejím místopředsedou.
Prof. Widimský obdržel v roce 2011 hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za intervenční léčbu akutního infarktu myokardu. V roce 2015 byl podle hodnocení Thomson Reuters nejcitovanějším českým lékařem.

Autor: Redakce
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2022 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 4/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .