Mensa České republiky udělila Čestné uznání Zdeňku Svěrákovi, dr. h. c.

Na základě hlasování mezi svými členy Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání Zdeňku Svěrákovi, dramatiku, scenáristovi, herci, autoru písňových textů a spisovateli.

Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě Mensy ČR v Ledči nad Sázavou 11. června 2018.

V souvislosti s oceněním Mensa ČR uděluje pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

Dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2018 byli (v abecedním pořadí):

paní Ivana Holásková – kastelánka zámku Lednice,

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA – lékař, výzkumný pracovník v oblasti neurověd, vysokoškolský pedagog,

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. – profesor aplikované fyziky, zabývající se teorií fyziky plazmatu a numerickými simulacemi, vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy,

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu.

Diplom za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě převzal z rukou předsedy Mensy České republiky Martina Sedláčka profesor Jan Pirk. Dalším nominovaným osobnostem budou diplomy předány v náhradním termínu.

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.

O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním.

Více informací uvádíme na www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani.

Čestné uznání v minulých letech

V minulých letech Mensa České republiky udělila Čestné uznání vědci prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c., mezinárodně uznávanému odborníkovi v oboru fyzikální chemie, který po dobu dvou funkčních období vedl Akademii věd České republiky, prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc., FESC., FACC, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu, českému vědci a chemikovi prof. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., dr. h. c. mult., přednímu odborníkovi v didaktice matematiky prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc., psychiatru MUDr. Karlu Nešporovi, CSc., neuropatologovi MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., a astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

Setkání s profesorem Pirkem

Ačkoliv se valná hromada Mensy letos konala v Ledči nad Sázavou (mimochodem na velmi příjemném místě u rybníka, čehož někteří účastníci dobrovolně a jiní nedobrovolně využili), a ještě k tomu v neděli, naše pozvání přijal pan profesor Pirk – vzhledem k jeho pracovnímu vytížení si toho velmi ceníme. Pan profesor je velmi sympatický a příjemný společník, poseděl s námi a bavil nás historkami nejenom z lékařského prostředí. Na dotaz, jak se udržuje ve formě, aby vydržel v případě náročných kardiologických operací několik hodin vestoje operovat, odpověděl, že každé ráno cvičí, obzvlášť cviky na zpevnění břišního a zádového svalového korzetu. Pan profesor se účastní dálkových závodů v běhu a v běžeckém lyžování a 13krát běžel maraton, což je vždycky velmi pozitivně vnímáno ostatními běžci, kteří se cítí mnohem bezpečněji. Trénuje večer a běhá na stadionu kolem trénujících fotbalistů. Pan profesor se věnuje i dalším aktivitám, působí v klubu historických vozidel, ve spolku vinařů a v nadačním fondu na podporu vědy Neuron, kde je garantem medicínského odboru. Je členem řady českých a mezinárodních odborných a vědeckých společností. Významná je i jeho publikační aktivita a pedagogická činnost v pregraduální a postgraduální výchově. Bylo nám velkou ctí setkat se s panem profesorem osobně a bereme si příklad z jeho píle, disciplíny a skromného, rovného a přátelského vystupování.

Setkání s doktorkou Šiklovou a profesorem Vernerem

Přednášky a předání dvou diplomů k Čestnému uznání v náhradním termínu se uskutečnily ve velké přednáškové místnosti CIIRC ČVUT a toto setkání spoluorganizoval Petr Štěpán ve spolupráci s Alumni ČVUT – děkujeme za propagaci i za poskytnutí prostor.

Naše pozvání přijala paní doktorka Jiřina Šiklová, česká socioložka a publicistka, která odpřednášela téma Porovnání Pražského jara s Pařížským jarem jako připomenutí zajímavých souvislostí u příležitosti 50. výročí těchto historických událostí. V diskusi pak kromě dotazů na toto téma odpovídala jasně a s velkou razancí i na dotazy k rovným příležitostem v české společnosti a k neziskové organizaci Gender Studies, která se věnuje informačním, osvětovým a vzdělávacím aktivitám v oblasti genderové problematiky a paní doktorka Šiklová ji v roce 1991 založila. Gender Studies slouží i jako rozsáhlá knihovna literatury z oblasti rovných příležitostí. Dověděli jsme se, že knihovna byla založena v bytě Jiřiny Šiklové a původní fond pocházel ze zahraničních darů. Paní doktorka převzala z rukou předsedy Mensy Martina Sedláčka diplom, který jsme pro ni měli připravený od roku 2015. Z řádného termínu předávání na valné hromadě Mensy se tehdy omluvila, protože zrovna s přáteli a s rodinou slavila významné životní jubileum. Věk u dámy prozrazovat nebudu, chtěla jsem pouze složit kompliment za všechnu energii a vitalitu, kterou nám dr. Šiklová i v mimořádně horkém a únavném počasí věnovala, a poděkovat za podněty k zamyšlení, které jsme si z přednášky i z následné diskuse odnesli.

Pozvání přijal i pan profesor PhDr. Miroslav Verner, DrSc. – významný český archeolog a egyptolog, který se specializuje na archeologii doby stavitelů pyramid, zejména v období 5. dynastie. Pod jeho vedením probíhal český výzkum v Abúsíru. Prof. Verner z rukou předsedy Mensy Martina Sedláčka převzal diplom za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě, udělený Mensou již v roce 2014, ale vzhledem k pracovnímu vytížení pana profesora jsme měli možnost osobního předání až nyní. Doufám, že i v případě našeho několik let archivovaného diplomu platí stejně jako v oblasti profesního zájmu pana profesora, že to, co se (několika stoletími a tisíciletími) odleží a uleží, získává na hodnotě. Pan profesor se bude na podzim zabývat výzkumem v Egyptě, po návratu jsme jej poprosili o přednášku, kterou budu avizovat v mensovním kalendáři.

Moc jsme se těšili i na slíbenou přednášku prof. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc., vynikajícího biologa, který je znám svou prací v oblasti parazitologie a zejména v oblasti evoluční sociologie a psychologie, který ale ke zklamání účastníků i organizátorů na akci nepřišel. Diplom udělený Mensou v roce 2016 mu zašleme poštou.

Předání diplomů a ocenění

V mezičase jsme s pomocí Zuzany Polákové doručili oceněným poštou několik starších diplomů, které jsme neměli příležitost předat osobně vzhledem k věku oceněných anebo k jejich dlouhodobému pobytu v zahraničí. Diplomy dostali Ing. Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel, prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., historik, vysokoškolský pedagog a bývalý rektor Slezské univerzity, a RNDr. Luboš Kohoutek, CSc., světoznámý astronom. Již jako aspirant Astronomického ústavu Akademie věd napsal se svým školitelem doc. Lubošem Perekem (rovněž oceněným diplomem k Čestnému uznání) katalog planetárních mlhovin, který se stal nejvíce citovaným dílem české astronomie 20. století.

Až do loňska jsme v každém ročníku Čestného uznání osobně předávali do rukou laureátů jednotlivých ročníků Čestného uznání i pamětní list. I letos jsem nechala ručně napsat na pamětní list s grafikou jméno oceněného Zdeňka Svěráka, dr. h. c., zapaspartovat a zarámovat a připravila jsem ho k předání. Obraz opět vypadá krásně. Pan Svěrák však měl v době konání valné hromady představení, ze setkání se omluvil a vyjádřil potěšení z ocenění. Navrhovali jsme několik náhradních termínů setkání a maximálně bychom se přizpůsobili časovým možnostem oceněného. Možnost předat pamětní list osobně však letos mít nebudeme a podle pokynů ho doručíme na vrátnici divadla Járy Cimrmana. Některým mensanům se povedlo se s panem Svěrákem setkat po představení Cimrmana v Jevíčku ještě před vyhlášením výsledků Čestného uznání.

Děkuji těm, kteří se na realizaci Čestného uznání podílí, jsou to Jiřina Vlková, Tomáš Kubeš a Čestmír Kalus.

Děkuji vám za nominace osobností, upozorňování na skvělé počiny na poli duševní práce i za účast na hlasování na intranetu. Těšíme se na další, v pořadí již 10. ročník udělování Čestného uznání Mensy České republiky.

Autor: Zuzana Šimková
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .